KPV systém - nový kabát pro váš dům

Kompletní opravy a rekonstrukce panelových domů. Kompletní stavební práce, zateplování, pronájem lešení

Zateplování objektů

Proč zateplovat objekty
Zateplený objekt fasádním zateplovacím systémem
Energický audit
Lodžie a balkóny
ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Proč zateplovat objekty

zateplení

Zateplený objekt fasádním zateplovacím systémem

Energetický audit

Podle požadavků zákona o hospodaření s energií zahrnuje energetický audit tyto součásti:

Vlastní posouzení budovy se soustřeďuje na Obvodový plášť - zateplení může být řešeno kontaktním zateplovacím systémem (VKZS) nebo pomocí předvěšené provětrané fasády.

Firma KPV SYSTÉM s.r.o. pracuje zásadně s certifikovanými materiály a po ukončení stavby poskytuje minimální záruku na tento druh prací 60 měsíců.

Lodžie a balkóny

Samostatnou kapitolou při zateplování panelových domů jsou lodžie a balkony. Lodžie a balkony u panelových domů jsou ve většině případů ve velmi špatném stavu. Styky jednotlivých panelů vykazují poškození, většinou způsobené pronikáním vlhkosti do konstrukce, nátěry povrchů jsou často degradované, konstrukce zábradlí vykazuje hloubkovou korozi. Tyto vady lze sanovat speciálními tmely a nátěry. Zábradlí obvykle vyžaduje výměnu. Samostatnou kapitolou jsou ocelové závěsné balkony. Jejich stav je často havarijní a vyžaduje rekonstrukci. Vhodnou náhradou za tyto balkony jsou nové lodžie. Jejich cena se příliš neliší od ceny nových ocelových balkonů, přičemž lze získat podstatně větší podlahovou plochu (340 cm x 150 cm), životnost na úrovni živostnosti vlastní stavby a možnost zasklení. Technické řešení spočívá v demontáži stávajících závěsných balkonů a jejich náhradě předsazenými lodžiemi z přefabrikovaných železobetonových prvků, založených na betonových základových patkách v úrovni stávajících základů domu a kotvených pomocí ocelových kotev v místech styků obvodového pláště do příčných nosných panelů. Ocelová konstrukce zábradlí z uzavřených profilů je opatřena žárovým zinkováním a syntetickým nátěrem. Výplně zábradlí jsou nejčastěji z polykarbonátových tabulí, sklovláknobetonových skořepin, nebo dřevěných desek s kvalitním lazurovacím nátěrem. Tato řešení poskytují výrazně delší životnost než opravy nebo výměny stávajících balkonů. Lodžie je možné zhotovit i u bytů, kde dnes žádné balkony nejsou a výrazně tak zvýšit uživatelský komfort. Řešení spočívá ve vyřezání obvodového nenosného panelu a osazení balkonových dveří. Tvary panelů, a tedy i konečný architektonický výraz lodžií lze upravovat. Například změnou tvaru stropního panelu ( obloukový, zalomený, obdelníkový) nebo vylehčením bočního panelu otvory.

ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Balkony nebo zateplení?

...budeme zateplovat obvodový plášť našeho paneláku a současně bychom potřebovali opravit balkony, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Můžete poradit, co je lepší udělat dřív?

Rekonstrukce panelového domu je poměrně složitá záležitost, a proto je potřeba ji velmi pečlivě připravit. Zpravidla se taková příprava provádí ve spolupráci s odbornými poradci, kteří jsou schopni posoudit potřeby objektů a stanovit pořadí nezbytných oprav. V některých případech jsou nuceni označit stav domu jako „havarijní“. Obyvatelé takového domu se potom musí operativně rozhodnout o dalším postupu rekonstrukce havarijních částí objektu. Doporučujeme vám proto obrátit se na nejbližší poradenskou kancelář a požádat o odborný posudek statiky balkonů. Bude-li v závěrečné zprávě posudku navrženo potřebné opatření, měl se jím výbor zástupců vlastníka řídit.

Zateplení a změny podmínek...
... účastnil jsem se odborného semináře pro předsedy společenství vlastníků. Přednášející hovořil na téma „zateplení panelových domů – technické provedení“. Nabyl jsem tam dojmu, že nebezpečí vzniku plísní u zateplených objektů není nezanedbatelné. Souhlasíte s tímto názorem?

Problematika tepelně-vlhkostních poměrů v konstrukci obvodových panelů je velmi obsáhlá, avšak v krátkosti se dá říci, že zateplený dům vyžaduje od svých obyvatel změny chování, a to zvláště při větrání. Před zateplením jsme dlouhou dobu větrali zažitým postupem, což v nové situaci nemusí vždy stačit. Nepříznivý stav tepelně-vlhkostních podmínek v některých bytech bývá mnohdy motivován také snahou o úspory nákladů na topení. Vypnuté radiátory a špatné větrání pak mohou být někdy příčinou vzniku míst vhodných pro růst plísní. Zkušenosti ovšem dávají za pravdu těm odborníkům, kteří navrhují předcházet těmto situacím zvýšenou informovaností obyvatel zateplených domů.

Postup ve společenství...
... před nedávnem jsme získali samostatnost v rozhodování o záležitostech domu. Naše společenství vlastníků bytových jednotek nyní shromažďuje informace o možnostech zlepšení technického stavu domu. Rádi bychom vás požádali o jednoduchý popis, jak postupovat při realizaci zateplení.

Proveďte analýzu výchozího stavebně-technického stavu budovy a jednotlivých konstrukcí. Zjistěte hlavní příčiny tepelných ztrát a vyhodnoťte energetické bilance před a po provedení úprav. Zhodnoťte ekonomické výhodnost, výpočtem návratnosti vložených finančních prostředků. Zvolte vhodnou technologii zateplení dle technických, ekonomických a architektonických požadavků. Uzavřete písemnou smlouvu, obsahující rozsah prací , termín a cenu dodávky. Rozsah prací je nejlépe vázat na projektovou dokumentaci. Průběžně kontrolujte kvalitu díla.

Sanace vlhkých objektů...
... chceme provést celkové zateplení rodinného domu, ale zdá se, že náš dům vykazuje částečné provlhání ve sklepních prostorách. Doporučujete provádět zateplení standardní metou?

Před zateplením Vašeho rodinného domku doporučujeme provést sanaci vlhkého zdiva ve sklepních prostorách Vašeho domku. Účinné bývá tzv. „podřezání“ a používá se při radikální opravě. Metoda je pracná, avšak velmi účinná. U podsklepených domů doporučujeme odstranit hlínu přiléhající k základové zdi. Navlhlé zdivo je nutno odstranit a po řádném vyschnutí opravit sanační omítkou. Lepení izolačních polystyrénových dílců na vlhké zdivo, znemožní jeho provětrání a vlhkost může způsobit výskyt plísní. Doporučujeme, nelze-li vlhkost odstranit, využít paropropustných izolačních desek, které provětrávají vlhkost díky svému speciálnímu složení.

Poškození nové fasády domu...
... plánujeme kompletní rekonstrukci pláště panelového domu na kterém jsou grafitti. Máme ovšem obavu, že po rekonstrukci se za nějaký čas objeví nápisy znovu. Jde předcházet nějak těmto nechtěným zásahům na fasádu.

Lze použít bezbarvý přípravek na bázi vodné-gelové disperze určený k preventivní ochraně porézních povrchů stavebních materiálů před trvalým znečištěním. Nátěr slouží k zajištění ochrany nových, stávajících i památkově chráněných objektů před účinky sprejerů. Po jeho aplikaci lze velice jednoduchým a nenáročným způsobem odstranit případné nápisy bez poškození podkladu pomocí řady běžných přípravků. Po odstranění nápisů doporučujeme místa znovu natřít preventivně gelovým nátěrem.

Praskliny mezi panely...
... do bytu nám ztéká, ne však vadnou střechou, ale kupodivu přes zdi domu. V místech spojení panelů se stále objevují ošklivé praskliny a nepomůže ani důkladné zasádrování. Jaké by jste doporučili řešení.

Vaše situace není ojedinělá. Opravujeme často panelové spáry, abychom zabránili pronikání vody do bytů či úniku tepla. Využíváme k tomu silikonové hmoty s vysokou barevnou stálostí, teplotní odolností, pružností, přilnavostí a odolností proti UV-záření a vodě. Přesto že nové materiály vyřeší na nějakou dobu zatékání do bytu, doporučujeme uvažovat o celkovém zateplení obvodového pláště domu. Kontaktní metoda zateplení nejenže vyřeší zatékání, ale současně zabrání úniku tepla z bytu a vytvoří novou esteticky působivější fasádu..

Stavební povolení a rekonstrukce střech...
... jsme osmipodlažní panelák a v bytech pod střechou si stále stěžují na zatékání při dešti a při tání sněhu. Vaše střechy se nám líbí a myslíme si, že by nám taková střecha pomohla. Chtěli bychom ale vědět: "Je nutno pro takovou rekonstrukci žádat o stavební povolení?

Ano, stavební povolení je pro tento druh střešní rekonstrukce nezbytné. Žádost o jeho vydání bývá obvykle doložena naší projektovou dokumentací. V dalším kroku stavebního řízení se k žádosti vyjadřují např. zástupci útvaru městského architekta a samozřejmě strany účastné stavebního řízení ze zákona. Kladné posudky umožní stavebnímu úřadu vydat stavební povolení. Jednotlivé strany mají právo se proti takto vydanému stavebnímu povolení ve stanovené lhůtě odvolat. Neodvolá-li se v termínu žádná ze zúčastněných stran, nabývá stavební povolení právní moci a realizace může začít.

Odvod dešťové vody...
... způsob, jakým jste vyřešili opravy rovných střech, je opravdu originální a zasluhuje pozornost. Je pravděpodobné, že požádáme technické oddělení našeho družstva, aby vás kontaktovalo. Dříve než tak učiníme, zajímalo by nás, jakým způsobem je řešen odvod dešťové vody ze střechy do stávajících dešťových svodů, nacházejících se zhruba vždy ve středu jedné sekce bytů (objekt se skládá z pěti sekcí).

Odvedení dešťových vod ze střechy je konstrukčně řešeno jako bezúdržbový, většinou měděný žlabový systém se zaústěním do stávajících vtokových vpustí. Zaústění provádíme formou samostatného konstrukčního prvku – kotlíku, který svou konstrukcí zabezpečuje mimo jiné i zvýšený odvod vody při přívalových deštích. Základní vlastností svodového systému je jeho dostatečná vodotěsnost, mimo jiné i v místě zaústění do stávajících vpustí.

465 324 070