KPV systém - nový kabát pro váš dům

Kompletní opravy a rekonstrukce panelových domů. Kompletní stavební práce, zateplování, pronájem lešení

služby

12.1.2009

Úvěry na modernizaci bytů

V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 10.12.2008 nejsou pro tuto formu podpory určeny finanční prostředky. Z toho důvodu nebude Fond v roce 2009 tuto formu podpory poskytovat a žádosti o její poskytnutí nepřijímá.

Poskytování úvěrů na modernizaci bytů upravuje Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů (v platnosti od 9. listopadu 2001). Nařízení vlády dává obci možnost požádat o nízkoúročený (3%) úvěr s maximální dobou splatnosti 10 let.
Nástroj podpory je zaměřen na opatření směřující k odstraňování zanedbanosti bytových domů, opatření ke zvýšení péče o technický stav bytových domů a současně umožňující rekonstrukce a modernizace. Finanční prostředky poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení na základě úvěrové smlouvy obce soustředí ve svých peněžních fondech, do kterých akontují i výnosy z vlastního bytového fondu, čimž je v podstatě multiplikován efekt státní podpory, kdy na státní prostředky se váže místní kapitál. Navíc tento mechanismus přispívá k tomu, aby peníze generované v bytovém fondu se do tohoto fondu také vracely.

1.1.2009

Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2009:

S účinností ke dni 28.11. 2008 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2009, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března 2009.

465 324 070